วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555กฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter)
          คือ ธรรมนูญของอาเซียน จัดทำขึ้นเพื่อรับรองการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ.2015) ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 บท 55 ข้อ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในคราวการประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่ 14 วันที่ 15 ธ.ค. 2551
วัตถุประสงค์
          - เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ มีรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
          - มีวัตถุประสงค์ในการทำงานที่ชัดเจนขึ้น
          - ทำให้อาเซียนมีสถานะนิติบุคคลแยกออกจากรัฐสมาชิก
          - เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
ข้อกำหนดสำคัญในกฎบัตรอาเซียน
          - มีฐานะเป็นนิติบุคคล
          - อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
          - สร้างประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ
                    1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community)
                    2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
                    3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Culture Community)
          - ประชุมระดับสุดยอดปีละ 2 ครั้ง และจัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละ 3 เสาหลัก
          - มีองค์การสิทธิมนุยธรรมอาเซียน
          - ใช้คำขวัญ "วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว" "One Vision, One Identity, One Community"
          - ให้ความสำคัญกับบทบาทของประธานและเลขาธิการอาเซียน
          - มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกหรือรัฐที่มิใช่สมาชิกเป็นผู้แทนประจำอาเซียน
          - มีสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติในทุกประเทศสมาชิก
          - การจัดตั้งกลไกสำหรับการระงับข้อพิพาทต่างๆ

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesdb.go.th)สะพานมิตรภาพไทย-ลาว : ประตูการค้าอาเซียน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว : ประตูการค้าอาเซียน
thai-loas
         สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก เป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แล้ว 3 แห่ง คือ
        สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรก เชื่อมต่อเทศบาลหนองคายเข้ากับบ้านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เปิดใช้เมื่อปี 2537 
        สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตกและตะวันออก เริ่มจากพม่า ไทย ลาว และสิ้นสุดที่เวียดนาม เปิดใช้เมื่อปี 2550 
        สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-คำม่วน) เชื่อมต่อจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน ประเทศลาว เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างไทย ลาว เวียดนามและภาคใต้ของจีน เปิดใช้เมื่อปี 2554

แหล่งข้อมูล : http://th.wikipedia.org    รูปภาพจาก www.google.com

"ภาษาบอกรัก" ในอาเซียน"ภาษาบอกรัก" ในอาเซียน
     เนื่องในวันแห่งความรัก (14 ก.พ.) หรือวันวาเลนไทน์ เกร็ดความรู้อาเซียน ขอเสนอ “ภาษาบอกรัก” ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน และยังสามารถใช้บอกกับทุกคนที่คุณรักได้อีกด้วย  
 ภาษาไทย                 - ฉันรักเธอ 
♥ ภาษาลาว                 - ข้อยฮักเจ้า
♥ ภาษาพม่า                - จิต พา เด (chit pa de)
♥ ภาษาเวียดนาม          - ตอย ยิ่ว เอ๋ม (Toi yue em)
♥ ภาษาเขมร               - บอง สรัน โอง (Bon sro Ianh oon)
 ภาษามาเลย์              - ซายา จินตามู (Saya cintamu)
 ภาษาอินโดนีเซีย        ซายา จินตา ปาดามู (Saya cinta padamu)
 ภาษาตากาล็อก          - มาฮัล กะ ตา (Mahal ka ta)
 ภาษาจีนกลาง           - หว่อ อ้าย หนี่ (Wo ai ni)
 ภาษาญี่ปุ่น               - ไอ ชิเตรุ (Ai shiteru)
 ภาษาเกาหลี             - ซารัง แฮโย (Sarang Heyo)

แหล่งข้อมูล : www.dek-d.com 
heartlove